LAB ALBUM

Michigan Wang Lab in the Summer of 2015

Lab in the Summer of 2015

Some of us just ate our first bite of sushiMW, XZ, Kossi Senagbe, Charissa Obeng-Nyarko, Kelly Young, SL, JG

Lab in the Summer of 2014

A Spicy LunchHollister Swanson, Snehaa Maripudi, Kelly Young, MW, SL, XZ, Nya Greenstone

Retro: Lab in 2006

Gengeng Yu, SL, Lijun Jia, Yanmei Zhang, He Meng